dokument nieobowiązujący

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM

 

Na podstawie umowy użyczenia z dnia 1.04.2022 r. oraz zgody udzielonej przez UMiG Wschowa    
 z dnia 8.05.2023 r.  Muzeum Ziemi Wschowskiej ogłasza przetarg ustny na sprzedaż drewna po wycince drzew na terenie Lapidarium Rzeźby Nagrobnej we Wschowie
.

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna mieszanego po pielęgnacji drzewostanu i dotyczy całości składu w ilości 14,56 mp + gałęziówka  4mp. Gatunki drzew : lipa i dąb. Cena wywoławcza całości przeznaczonej do sprzedaży to 1 139,20 zł brutto.                                                                                     

2. Na materiały przetargowe składają się:

1)     formularz umowy,

2)     warunki przetargu,

3)     wycena drewna,

4)     oświadczenie osoby przystępującej.

3. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie w dniu 28.09.2023 r. na terenie zaplecza Lapidarium Rzeźby Nagrobnej we Wschowie o godzinie 14:00.

4.   Materiały przetargowe dostępne są w Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie Pl. Zamkowy 2 , w godzinach od 8:30 do 15:30 -  pn., wt., czw. ,pt., w środy od 11:30 do 17:30, do dnia 27.09.2023 r.

5. Przed przystąpieniem do przetargu należy pobrać materiały przetargowe oraz dokonać wizji lokalnej przedmiotu objętego sprzedażą w dniach 27.09.2022 r. od godz. 12:00 do godz. 16:00 i 28.09.2023r. od godz. 8:00 do godz. 12:00 lub w terminie uzgodnionym telefonicznie ze Sprzedawcą: tel. 65 540 74 61, 667800772.

6. Sprzedawca wymagać będzie od Kupującego zawarcia umowy na warunkach określonych
w Załączniku nr 1 do niniejszego przetargu.

7. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa określona
w warunkach przetargu, Załącznik nr 2.

8. Muzeum Ziemi Wschowskiej zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia i warunków przetargu,
a także odwołania przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

WARUNKI PRZETARGU

 

1.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapoznanie się z materiałami przetargowymi, dokonania wizji lokalnej przedmiotu objętego sprzedażą oraz posiadanie ważnego dokumentu tożsamości.

2.      Zgodnie z Zarządzeniem nr 23/2023 z dnia 29.08.2023 r. Dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej zostaje powołana komisja przetargowa.

3.      Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który powinien zawierać
w szczególności:

- określenie miejsca i czasu przetargu;

- imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji przetargowej;

                 - wysokość ceny wywoławczej;

                 - najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedaży;

- imię, nazwisko (nazwę firmy) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę;

- wysokość ceny nabycia jaką uiści nabywca.

4.      Przyjmuje się kryterium  wyboru 100\\% najkorzystniejszej ceny, a minimalne postąpienie to 10 zł.

5.      W aukcji ustnej udział wziąć mogą osoby fizyczne i osoby prawne oraz ich pełnomocnicy, a pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej notarialnie.

6.      Nabywca jest zobowiązany podpisać umowę stanowiącą załącznik nr 1.

7.      Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje po podpisaniu umowy, a odpowiedzialność
 za drewno będące przedmiotem przetargu przechodzi na Kupującego.

8.      Zobowiązuje się nabywcę do odbioru zakupionego drewna na własny koszt i własnym transportem    w terminie określonym w umowie – załącznik nr 1.

9.      Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferuje cenę wyższą od wywoławczej.

10.   Muzeum Ziemi Wschowskiej może odwołać przetarg gdy nie zostaną spełnione warunki przetargu i przy braku uczestników.

11.   Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów,  na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) 

12.   Nabywca wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

Utworzono: 06.09.2023 101

rejestr zmian