dokument nieobowiązujący

Na podstawie umowy użyczenia z dnia 01.04.2022 r. oraz zgody udzielonej przez UMiG Wschowa     

z dnia 18.05.2021r. Muzeum Ziemi Wschowskiej ogłasza przetarg ustny na sprzedaż drewna 

po wycince drzew na terenie Lapidarium Rzeźby Nagrobnej we Wschowie.


1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna mieszanego po wycince drzew z kilku lat 

   i dotyczy całości składu w ilości ok 23m³. Gatunki drzew : lipa, kasztanowiec, świerk, klon, wiąz i akacja.                                      Cena wywoławcza całości przeznaczonej do sprzedaży to 3220,00 zł brutto.                                                                                      

2. Na materiały przetargowe składają się:

a) formularz umowy, 

b) warunki przetargu,

c) wycena drewna

d) oświadczenie osoby przystępującej

3. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie w dniu 01.12.2022 r. na terenie zaplecza Lapidarium Rzeźby Nagrobnej we Wschowie, 

   o godzinie 14:00.

4. Materiały przetargowe dostępne są w Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie Pl. Zamkowy 2 , 

   w godzinach od 8:30 do 15:30 -  pn. ,wt. ,czw. ,pt. ,  w środy od 11:30 do 17:30, do 30.11.2022 r.

5. Przed przystąpieniem do przetargu należy pobrać materiały przetargowe oraz dokonać wizji lokalnej 

   przedmiotu objętego sprzedażą w dniach 30.11.2022 r. od godz. 12:00 do godz.16:00 

   i 01.12.2022 r. od godz. 8:00 do godz. 13:00 lub w terminie uzgodnionym telefonicznie                         

   ze Sprzedawcą: tel. 65 540 74 61, 667800772.

6. Sprzedawca wymagać będzie od Kupującego zawarcia umowy na warunkach określonych 

   w Załączniku nr 1 do niniejszego przetargu.

7. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa określona 

   w warunkach przetargu, Załącznik nr 2.

8. Muzeum Ziemi Wschowskiej zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia i warunków przetargu, 

   a także odwołania przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

WARUNKI PRZETARGU


1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapoznanie się z materiałami przetargowymi, 

   dokonania wizji lokalnej przedmiotu objętego sprzedażą oraz posiadanie ważnego dokumentu tożsamości.

2. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej nr 29/2022                                  

   z dnia 16.11.2022r. zostaje powołana komisja przetargowa.

3. Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który powinien zawierać 

   w szczególności:

   - określenie miejsca i czasu przetargu;

   - imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji przetargowej;

   - wysokość ceny wywoławczej;

   - najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedaży;

   - imię, nazwisko (nazwę firmy) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę;

   - wysokość ceny nabycia jaką uiści nabywca.

4. Przyjmuje się kryterium  wyboru 100\% najkorzystniejszej ceny a minimalne postąpienie to 10 zł.

5. W aukcji ustnej udział wziąć mogą osoby fizyczne i osoby prawne oraz ich pełnomocnicy,                         

   a pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej notarialnie.

6. Nabywca jest zobowiązany podpisać umowę stanowiącą załącznik nr 1.

7. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje po podpisaniu umowy, a odpowiedzialność 

   za drewno będące przedmiotem przetargu przechodzi na Kupującego. 

8. Zobowiązuje się nabywcę do odbioru zakupionego drewna na własny koszt i własnym transportem    w terminie określonym w umowie – załącznik nr 1.

9. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferuje cenę wyższą od wywoławczej.

10.Muzeum Ziemi Wschowskiej może odwołać przetarg gdy nie zostaną spełnione warunki przetargu i przy braku uczestników.

11.Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów,  na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) 

12.Nabywca wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Utworzono: 22.11.2022 953

rejestr zmian