dokument nieobowiązujący


 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM ZIEMI WSCHOWSKIEJ

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.       Regulamin organizacyjny zwany dalej „Regulaminem” określa organizację oraz zasady funkcjonowania Muzeum Ziemi Wschowskiej.

2.       Podstawy prawne funkcjonowania Muzeum Ziemi Wschowskiej:

·        Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 902).

·        Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 194).

·        Statut Muzeum Ziemi Wschowskiej (uchwała Rady Miejskiej we Wschowie nr
XVIII /175/20 z dnia 27 maja 2020).

·        Uchwała Nr IX/101/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 maja 2003r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej.

·        Niniejszy Regulamin.

§ 2

1.      Siedzibą Muzeum jest miasto Wschowa.

2.      Muzeum prowadzi działalność w trzech lokalizacjach:

­      plac Zamkowy 2,

­      plac Farny 3.

­      ul. Spokojna

Rozdział II

Struktura organizacyjna Muzeum

§ 3

1.      Muzeum posiada następujące komórki organizacyjne:

a) działy:

·       Dział Merytoryczny

·       Dział Administracyjny

b) pozostałe komórki organizacyjne:

·        dyrektor

·        główny inwentaryzator

·        główny księgowy

2.      Szczegółową organizację wewnętrzną przedstawia Schemat organizacyjny Muzeum Ziemi Wschowskiej (Załącznik nr 1).

3.      Dyrektorowi Muzeum podlegają bezpośrednio:

·        główny inwentaryzator

·        główny księgowy

·        kierownik Działu Merytorycznego

·        kierownik Działu Administracyjnego

4.      Wszyscy pracownicy Muzeum podlegają dyrektorowi w trybie kontroli i nadzoru.

Rozdział III

Zasady kierowania muzeum

 

§ 4

1.      Na czele Muzeum stoi dyrektor, który zarządza Muzeum i reprezentuje instytucję na zewnątrz.

2.      Dyrektor kieruje całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny, a do jego obowiązków należy w szczególności:

a.       tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych oraz określonych niniejszym regulaminem,

b.      nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum,

c.       dbałość o mienie i finanse Muzeum oraz właściwe nimi gospodarowanie,

d.      zwierzchnictwo w sprawach naukowych, organizacyjnych i administracyjnych,

e.       zatwierdzanie planów działalności i sprawozdań

f.          zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami oraz zawieranie innych umów cywilno-prawnych,

g.      realizacja procedur związanych z kontrolą zarządczą,

h.      współpraca z Radą Muzeum,

i.     wydawanie zarządzeń wewnętrznych.

§ 5

1.      W czasie nieobecności dyrektora, w sprawach merytorycznych zastępuje go Kierownik Merytoryczny, a w sprawach finansowych i organizacyjnych – Główny księgowy.

2.      Imienne upoważnienia i ich szczegółowy zakres określają zarządzenia dyrektora.

 

Rozdział IV

Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych

 

§ 6

Dział Merytoryczny

1.      Działem Merytorycznym zarządza kierownik, który odpowiada za całokształt spraw związanych z realizacją zadań działu.

2.      W dziale zatrudnionych jest 5 pracowników, którzy podlegają kierownikowi.

3.      Do zadań działu należy:

a.      naukowe opracowywanie i digitalizacja zbiorów zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami,

·        archeologicznych, etnograficznych i przyrodniczych;

·        artystycznych (malarstwa, grafiki, rzeźby, plakatów);

·        historycznych, kartograficznych i numizmatycznych;

·        rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej;

b.      prowadzenie kwerend na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne oraz konsultacji naukowych i eksperckich,

c.      inicjowanie i realizowanie programów badawczych i naukowych,

d.     inicjowania wystaw, opracowywanie ich scenariuszy, udział w ich realizacji,

e.      prowadzenie badań archeologicznych, opracowywanie i udostępnianie stosownej dokumentacji,

f.       prowadzenia ewidencji zbiorów,

g.      dbałość o bezpieczeństwo powierzonych zabytków, zabezpieczanie zbiorów, we współpracy z Głównym Inwentaryzatorem, przed kradzieżą, zniszczeniem bądź uszkodzeniem poprzez: magazynowanie w sposób zapewniający bezpieczeństwo, organizowanie i realizację zabiegów profilaktycznych i konserwatorskich.

h.      monitorowania stanu zachowania zbiorów we współpracy z głównym inwentaryzatorem,

i.        sporządzanie analiz i sprawozdań.

j.        organizacja wszechstronnej promocji Muzeum,

k.      obsługa ceremonialna i medialna imprez organizowanych w Muzeum,

l.        inicjowanie i monitorowanie obecności Muzeum w mediach,

m.    organizowanie spotkań z przedstawicielami mediów, organizowanie obsługi mediów realizujących swoje programy, audycje, artykuły i inne przedsięwzięcia w oparciu                o zbiory Muzeum,

n.      opracowywanie informacji prasowych,

o.      pozyskiwanie patronów medialnych do kluczowych wydarzeń organizowanych przez Muzeum,

p.      redagowanie strony internetowej Muzeum, prowadzenie profili w mediach społecznościowych (fb, instagram)

q.      dbanie o spójność komunikacji wizualnej, w tym nadzorowanie wykorzystywania identyfikacji wizualnej Muzeum, współpraca przy projektach graficznych materiałów promocyjnych i wydawniczych,

r.       nawiązywanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi przy organizowaniu wspólnych przedsięwzięć w zakresie działań edukacyjnych i promocyjnych, m.in. wykonywanie dokumentacji fotograficznej wydarzeń organizowanych                                   i współorganizowanych przez Muzeum,

s.       współpraca w przygotowaniu wydarzeń edukacyjno-kulturalnych z instytucjami zewnętrznymi,

t.       inicjowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla osób w różnym wieku,

u.      przygotowanie i prowadzenie programów lekcji muzealnych i zajęć edukacyjnych,

v.      współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku,

w.    inicjowanie i realizowanie wydawnictw i gier edukacyjnych,

x.      prowadzenie spraw związanych ze współpracą z wolontariuszami.

y.      opieka nad wystawami stałymi i czasowymi

z.      obsługa zwiedzających

Dział Administracyjny

1.      Działem Administracyjnym zarządza kierownik , który odpowiada za całokształt spraw związanych z realizacją zadań działu.

2.      W dziale zatrudnionych jest 3 pracowników, którzy podlegają kierownikowi.

3.      Do zadań działu należy:

a.      prowadzenie archiwum zakładowego,

b.      prowadzenie spraw związanych z procesem zamówień publicznych,

c.      przygotowanie dokumentów wewnętrznych Muzeum, w szczególności regulaminów, zarządzeń i innych aktów normatywnych wydawanych przez dyrektora,

d.     prowadzenie rejestrów: pełnomocnictw, aktów normatywnych i zarządzeń,

e.      przygotowywanie i przechowywanie korespondencji dyrektora Muzeum,

f.       sporządzanie analiz i sprawozdań,

g.      pomoc przy organizowaniu, montażu oraz transporcie wystaw,

h.      zapewnienie bezpieczeństwa eksponatom,

i.        obsługa kasowa i organizacyjna zwiedzających, prowadzenie rejestru frekwencji,

j.        obsługa, konserwacja i naprawa urządzeń technicznych,

k.      sprawowanie kontroli, organizowanie konserwacji, modernizacji i okresowych przeglądów urządzeń i instalacji elektrycznych, systemów łączności i systemów alarmowych,

l.        nadzór nad konserwacją sprzętu i oprogramowania,

m.    administrowanie sieciami komputerowymi i podstawowymi programami użytkowymi,

n.      nadzór administracyjno – techniczny nad stroną www,

o.      zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz dostępu do nich,

p.      dokonywanie zakupów gospodarczych i biurowych,

q.      utrzymywanie czystości na wszystkich obiektach Muzeum,

r.       pielęgnacja zieleni na terenie obiektów Muzeum.

§ 7

Główny inwentaryzator

1.       Główny inwentaryzator ponosi odpowiedzialność za sprawy związane z inwentaryzacją, ewidencjonowaniem i udostępnianiem zbiorów oraz gromadzeniem, przechowywaniem, ewidencjonowaniem i udostępnianiem księgozbioru.

2.       Zadania głównego inwentaryzatora:

a.      prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

b.      kontrola prawidłowości realizacji zasad w zakresie:

·        kontroli inwentaryzacji zbiorów,

·        kontroli przechowywania zbiorów,

·        udostępniania zbiorów,

c.      kontrola zgodności stanu faktycznego zbiorów z zapisami w księgach inwentarzowych,

d.     nadzór nad procesem digitalizacji zbiorów,

e.      nadzór nad opiekunami zbiorów z Działu Merytorycznego,

f.       koordynowanie prac dotyczących użyczenia zbiorów własnych oraz wypożyczeń od innych muzeów, instytucji i osób, sporządzanie wymaganej w tym celu dokumentacji – umów i protokołów zdawczo-odbiorczych,

g.      koordynowanie prac związanych z przyjmowaniem darów, depozytów i zakupów muzealiów,

h.      sporządzanie analiz i sprawozdań.

i.        prowadzenie Biblioteki Muzealnej

§ 8

Główny księgowy

1.      Główny księgowy ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw kadrowych i księgowych.

2.      Zadania głównego księgowego:

a.      prowadzenia rachunkowości jednostki;

b.      wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;

c.      dokonywania wstępnej kontroli:

·         zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

·         kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych                  i finansowych.

d.     terminową realizację zobowiązań wynikających z działalności muzealnej,                              w szczególności zobowiązań publicznoprawnych,

e.      prowadzenie spraw kadrowych, spraw z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, skarg i wniosków,

f.       bieżący nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

g.      współpracę z podmiotem zewnętrznym w zakresie ochrony danych osobowych, BHP  i P.POŻ,

h.      opracowywanie planów, sprawozdań i analiz,

i.        opracowanie planu finansowego oraz nadzór nad jego realizacją,

 

§ 9

1.      Każdy pracownik posiada indywidualny, szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień               i odpowiedzialności dotyczący jego stanowiska, przechowywany w aktach osobowych.

2.      Dyrektor może tworzyć zespoły zadaniowe spośród pracowników Muzeum oraz wyznaczać ich koordynatora.

3.      Ponadto do obowiązków wszystkich pracowników należy:

·    prawidłowe wykonywanie zadań określonych dla danego stanowiska,

·    wykonywanie poleceń służbowych bezpośrednich przełożonych oraz dyrektora

·    właściwe wykorzystywanie czasu pracy oraz przestrzeganie ustalonego porządku                           i dyscypliny pracy, 

·    przestrzeganie przepisów BHP i P.POŻ,

·    podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

·    dbanie o mienie Muzeum,

·    wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora stosownie do potrzeb Muzeum.

4.      Pracownicy zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej – zarówno w czasie trwania stosunku pracy jak i po jego ustaniu. Informowanie interesantów przez pracowników może dotyczyć wyłącznie spraw z ich zakresu działania nie objętych obowiązkiem zachowania tajemnicy.

5.      Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania „Kodeksu etyki ICOM dla muzeów”.

6.      Prawo udzielania informacji na zewnątrz przysługuje Dyrektorowi. Dyrektor może upoważnić innego pracownika Muzeum do udzielania informacji.

Rozdział V

Przepisy końcowe

§ 10

1.      W Muzeum obowiązują:

·         Regulamin pracy,

·         Regulamin wynagradzania,

·         zarządzenia dyrektora.

2.      Godziny otwarcia Muzeum są określone zarządzeniem dyrektora.

3.      Zmiany w Regulaminie Muzeum Ziemi Wschowskiej dokonywane są w trybie  obowiązującym dla jego ustalenia.


 

 

 

 

 


Utworzono: 20.12.2018 1402

rejestr zmian