dokument obowiązujący

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Muzeum Ziemi Wschowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2006. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie internetowej nie przedstawiono zrozumiałej kolejności przedstawianych treści,
 • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej w tym tekstu następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,
 • Elementom sterującym nie towarzyszy etykieta tekstowa,
 • Strona internetowa nie posiada programowo określonego języka.
 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-12. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marian Niedzielski, lapidarium.muzeum.wschowa@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na

  numer telefonu 655407461. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

   

  Dostępność architektoniczna

  1. Plac Farny 3 - wejście do budynku bezpośrednio z chodnika, bez stopni, na równym poziomie, przy wejściu recepcja oraz kamera skierowana na wejście i w sali numizmatycznej(wystawowej),
  2. dostęp do korytarzy od recepcji (wejścia)i do wszystkich sal wystawienniczych na poziomie parteru i wyjścia na dziedziniec (miejsce zbiórki), dostęp do windy po uprzednim umówieniu (ten sam budynek a inna instytucja),
  3. Szyny podjazdowe krótkie z korytarza na salę wystawową – numizmaty,
  4. Parking przy budynku z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych,
  5. W regulaminie zwiedzania jest uwzględnione wejście z psem przewodnikiem, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2019 r.poz.1172 i 1495),
  6. Informacje o miejscu i sposobie skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line: nie posiadamy.
  7. Aplikacje mobilne

   Brak aplikacji mobilnych.

   Pozostałe informacje

   Muzeum Ziemi Wschowskiej uwzględniło utworzenie nowej strony BIP, zgodnej z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w 2021 r.

   Utworzono: 09.02.2021 362

   rejestr zmian