dokument nieobowiązujący

 

TERRORYZM – STOPNIE ALARMOWE

 

Procedury wprowadzania stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP

 

PAMIĘTAJ: ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE MOGĄ WYSTĄPIĆ Z WIELU KIERUNKÓW, A ICH ŹRÓDŁA MOGĄ BYĆ RÓŻNE.

 

W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych:

 

1.   pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA);

2.   drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO);

3.   trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE);

4.   czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA).

 

Aktualny obowiązujący stopień: CHARLIE

 

W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP:

 

1.  pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP);

2.  drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP);

3.  trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP);

4.  czwarty stopień alarmowy CRP (stopień DELTA-CRP).

 

Wszystkie organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny być w stanie wprowadzić i utrzymywać przedsięwzięcia stanu alarmowego na czas nieograniczony.

 

Utrzymywanie wyższych stopni przez dłuższy czas może spowodować utrudnienia i będzie miało wpływ na funkcjonowanie służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.

 

Muzeum Ziemi Wschowskiej przygotowane jest do wprowadzenia stopni alarmowych i wykonywać będzie zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją, która określa procedury realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym moduły zadaniowe dla każdego stopnia zawierające w szczególności wykaz zadań do wykonania. Są to działania porządkowo-ochronne w celu zapewnienia sprawności przepływu informacji oraz minimalizacji skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym w Muzeum.

 

Rodziców/Prawnych opiekunów/dzieci/pracowników prosimy o dostosowanie się i respektowanie wdrożonych pewnych ograniczeń i trudności w związku z wprowadzeniem stopni alarmowych.

 

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów mogących świadczyć o zagrożeniu atakiem terrorystycznym. Sygnały o grożącym niebezpieczeństwie są mało dostrzegalne – jednak zwracanie uwagi na to, co

się dzieje w najbliższym otoczeniu pozwala na odpowiednio wczesne wykrycie zagrożenia i skuteczną jego neutralizację.

W swoim bezpośrednim otoczeniu należy w szczególności zwracać uwagę na:

 

        osoby, które przez dłuższy czas obserwują, fotografują lub filmują obiekty, które mogą stać się celem zamachu (np. dworce kolejowe, obiekty sportowe, szkoły, urzędy, centra handlowe, targowiska, miejsca kultu religijnego);

        częste spotkania nietypowo zachowujących się osób organizowane w wynajętych mieszkaniach;

        nagłą zmianę sposobu zachowania się i stylu życia sąsiadów, w szczególności wypowiedzi, które mogą świadczyć o przyjęciu przez nich radykalnych poglądów;

        nietypowe zachowania kolegów z pracy, np. nieuzasadnione próby dotarcia do planów biurowca czy wynoszenie dokumentów lub materiałów, które mogą być wykorzystane w działaniach terrorystów.

 

Jeśli widzisz lub słyszysz coś niepokojącego – powiadom Policję! 

Od twojej czujności może zależeć bezpieczeństwo twoje i twoich bliskich!

 

 

PIERWSZY

STOPIEŃ

ZAGROŻENIA

 

                              ALFA

                          ALFA-CRP

(w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni RP) Można wprowadzić w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia

 

 

Wyższy albo niższy stopień alarmowy może być wprowadzony z pominięciem stopni pośrednich. Stopnie alarmowe oraz stopnie alarmowe CRP* mogą być wprowadzane razem lub łącznie. W przypadku wprowadzenia różnych stopni alarmowych i różnych stopni alarmowych CRP należy wykonać zadania przewidziane dla stopnia wyższego.

 

 

Stopnie alarmowe lub

stopnie alarmowe CRP wprowadza,

POZIOM

NISKI

 

DRUGI

STOPIEŃ

ZAGROŻENIA

                           BRAVO

                         BRAVO-CRP

(w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni RP) Można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

 

POZIOM

UMIARKOWANY

 

Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego należy wykonać  wszystkie zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego.

TRZECI

STOPIEŃ

ZAGROŻENIA

 

 

                        CHARLIE

                     CHARLIE-CRP

(w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni RP)

Można wprowadzić w przypadku wystąpienia

POZIOM WYSOKI

zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym lub uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, Prezes Rady Ministrów.

               

Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego należy wykonać wszystkie zadania wymienione dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego

CZWARTY

 

STOPIEŃ

ZAGROŻENIA

                           DELTA

                    DELTA-CRP

(w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni RP) Można wprowadzić w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

POZIOM

BARDZO

WYSOKI

 

Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego należy wykonać wszystkie zadania wymienione dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego

 

 

PODSTAWA  PRAWNA

 

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w  poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP

Zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur  systemu zarządzania kryzysowego

 

 

 

 

Utworzono: 25.04.2022 305

rejestr zmian