Biuletyn Informacji Publicznej: Muzeum Ziemi Wschowskiej
Szukaj
Menu
· STATUT
· Z DZIEJÓW MUZEUM
· Z DZIEJÓW LAPIDARIUM
· REGULAMIN ORGANIZACYJNY
· STRUKTURA ORGANIZACYJNA
· RADA MUZEUM
· DYREKTOR MUZEUM
· Redakcja
· INSTRUKCJA
· KONTROLA ZARZĄDCZA
· KODEKS ETYKI
· POLITYKA PRYWATNOŚCI
· INFORMATOR MUZEUM
· OGŁOSZENIA

STATUT MZW                                                         STATUT MUZEUM ZIEMI WSCHOWSKIEJ


                                                                      I.Postanowienia ogólne

§ 1

Muzeum Ziemi Wschowskiej zwane dalej „Muzeum”, jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na podstawie uchwały Rady Miejskiej we Wschowie nr IX/101/03 z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej.

§ 2

Muzeum działa w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.Dz.U.2012.406),

 2. Ustawy  z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j.Dz.U.2012.987),

 3. Niniejszego statutu.

§ 3

Siedzibą Muzeum jest miasto Wschowa, a terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicy.

§ 4

 1. Muzeum jest wpisane do gminnego rejestru instytucji kultury w dniu 02 czerwca
  2003 r.  pod numerem 3/2003 i posiada osobowość prawną.

 2. Organizatorem Muzeum jest Gmina Wschowa, zwana dalej „Organizatorem”.

 3. Organizator zapewnia środki finansowe potrzebne do utrzymania, prowadzenia działalności i rozwoju Muzeum.

§ 5

Muzeum używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą, danymi teleadresowymi i numerami NIP i REGON.

II.Zakres działania Muzeum

§ 6

 1. Do zakresu działania Muzeum należy upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i sztuce oraz współczesności miasta Wschowa i historycznej ziemi wschowskiej, upowszechnianie podstawowych wartości w sferze historii, kultury, nauki i sztuki polskiej i światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej  oraz gromadzenie, udostępnianie i trwała ochrona zbiorów.

 2. Muzeum gromadzi w szczególności następujące rodzaje zbiorów:

 1. Celem Muzeum jest działalność określona w art.1 ustawy o muzeach.

1)archiwalia i starodruki,

2)zbiory artystyczne, artystyczno-historyczne, kartograficzne, etnograficzne, przyrodnicze, archeologiczne,

3)numizmaty i plakaty.

§ 7

Cele określone w § 6 pkt 2 realizowane są, zgodnie z art. 2 ustawy o muzeach,
w szczególności przez:

 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zabytków,

 2. organizowanie wystaw stałych i czasowych,

 3. organizowanie imprez kulturalnych i oświatowych,

 4. prowadzenie zajęć edukacyjnych,

 5. uzupełnianie zbiorów poprzez nowe nabytki uzyskane drogą zakupu, przydziału, darowizn, zapisów oraz poprzez przyjmowanie depozytów i pozyskiwanie obiektów drogą badań terenowych,

 6. przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających pełne ich bezpieczeństwo i magazynowanie w sposób dostępny dla badań naukowych,

 7. prowadzenie ewidencji, naukowej inwentaryzacji i klasyfikacji zbiorów
  i materiałów dokumentacyjnych,

 8. zabezpieczenie i konserwację zgromadzonych muzealiów,

 9. organizację i prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscyplin objętych zakresem działania muzeum,

 10. udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych,

 11. prowadzenie działalności wydawniczej w różnych formach.


III. Zarządzanie i organizacja Muzeum

§ 8

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.

§ 9

 1. Muzeum kieruje Dyrektor, który zarządza i reprezentuje Muzeum na zewnątrz.

 2. Dyrektora Muzeum powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
  na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.

 3. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

 4. Do zakresu czynności Dyrektora należy w szczególności:

1)podejmowanie decyzji w sprawach merytorycznych, organizacyjnych, administracyjnych i finansowych,

2)nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,

3)przedstawianie właściwym instytucjom i organom nadzoru planów rzeczowych
i finansowych, sprawozdań oraz wniosków dotyczących Muzeum,

4)racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi
i materialnymi,

5)zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę oraz wykonywanie pozostałych czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum,

6)wydawanie, w obowiązującym trybie, regulaminów i zarządzeń wewnętrznych.

§ 10

Strukturę organizacyjną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Muzeum w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 11

 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje Rada Miejska
  we Wschowie.

 2. Rada Muzeum składa się z 5 osób.

 3. Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy
  o muzeach.


IV. Majątek i finanse Muzeum

§ 12

 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących
  w tym zakresie przepisach prawa.

 2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.§ 13

 1. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

 2. Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 14

Przychodami Muzeum są:

 1. Dotacje przekazywane przez Organizatora, w tym:

1) podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów,

2) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3) celowe na realizację wskazanych zadań i programów;

 1. Inne dotacje, niż wymienione w pkt 1;

 2. Przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

 3. Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

 4. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 15

 1. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Miejskiej we Wschowie.

 2. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zysk netto będzie zwiększał fundusz instytucji kultury.

 3. Strata netto po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego będzie pokrywana z funduszu instytucji.

§ 16

 1. Muzeum może prowadzić jako dodatkową, działalność gospodarczą na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, w zakresie:

1)sprzedaży publikacji, pamiątek i innych materiałów promocyjnych;

2) wynajmu lub dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego;

3) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;

4) udostępnianie zbiorów do celów innych niż zwiedzanie.

 1. Przychody z działalności gospodarczej Muzeum wykorzystuje na finansowanie zadań statutowych.

§ 17

 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony Dyrektor.

 2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych
  w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

 3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.


V. Postanowienia końcowe

§ 18

Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać organizator w trybie
i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 19

Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.
Data publikacji: 2014-06-26 08:36:06 (1595 odsłon)
Administrator BIP - Marian Niedzielski
tel. 655407461    e-mail: promocjamuzeum@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa