Biuletyn Informacji Publicznej: Muzeum Ziemi Wschowskiej
Szukaj
Menu
· INFORMATOR MUZEUM
· STATUT
· Z DZIEJÓW MUZEUM
· Z DZIEJÓW LAPIDARIUM
· REGULAMIN ORGANIZACYJNY
· STRUKTURA ORGANIZACYJNA
· RADA MUZEUM
· DYREKTOR MUZEUM
· OGŁOSZENIA
· OFERTY PRACY
· Redakcja
· INSTRUKCJA
· KONTROLA ZARZĄDCZA
· KODEKS ETYKI
· POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia 25.05.2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych („RODO”). Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. 
W związku z powyższym przesyłamy Państwu informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych,
a także przysługujących Państwu prawach w związku z korzystaniem z naszych usług.

Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Ziemi Wschowskiej, plac Zamkowy 2, 67-400 Wschowa,
posiadające numer NIP 925-18-44-102 oraz REGON 007010846 zwane dalej “Muzeum”.

2. Jak można się z nami skontaktować.
Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 
Muzeum Ziemi Wschowskiej, plac Zamkowy 2, 67-400 Wschowa 
lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

3. Od kogo uzyskaliśmy Państwa dane osobowe? 
Państwa dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa podczas prowadzenia działalności statutowej. 

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
Muzeum jest uprawnione do przetwarzania Państwa danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania 
zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów: 
umożliwienia Państwu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną
umożliwienia Państwu udziału w szkoleniach, warsztatach, lekcjach, wykładach
umożliwienia Państwu udziału w konkursach i innych wydarzeniach
obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas Państwo kierują 
kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami informacyjnymi i marketingowymi
umożliwienia publikacji ogłoszeń
umożliwienia publikacji artykułów
umożliwienia kontaktowania się z Państwem w celu związanym ze świadczeniem usług
przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki zgoda nie zostanie wycofana. 5. Komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe
Państwa dane możemy przekazywać podmiotom, z którymi Muzeum zawarło umowę współpracy w celu realizacji umowy, którą Państwo zawarli z Muzeum, 
oraz realizacji uzasadnionego interesu Muzeum w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
Podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną.
W przypadku konieczności dostarczenia poczty tradycyjnej dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym w celu dostarczenie listu lub przesyłki.
Podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa tylko, gdy wystąpią z żądaniem do Muzeum powołując się na stosowną podstawę prawną.

6. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe
Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną, realizacji szkoleń,
warsztatów, wykładów, lekcji, konkursów oraz obsługi Państwa zapytań będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
tych celów lub do czasu zakończenia współpracy po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawniania roszczeń.
Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać
przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku. 
Dane osobowe przetwarzane w celach informacyjnych i marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

7. Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Muzeum w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, ma prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W jaki sposób chronimy Państwa dane
Muzeum zobowiązuje się stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby chronić Państwa dane. 

9. Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych jest warunkiem nawiązania współpracy z Muzeum
w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, realizacji szkoleń, warsztatów wykładów, lekcji, udziału w konkursach,
obsługą Państwa zapytań. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Muzeum.Data publikacji: 2018-06-26 11:19:13 (30 odsłon)
Administrator BIP - Marian Niedzielski
tel. 655407461    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa