Biuletyn Informacji Publicznej: Muzeum Ziemi Wschowskiej
Szukaj
Menu
· STATUT
· Z DZIEJÓW MUZEUM
· Z DZIEJÓW LAPIDARIUM
· REGULAMIN ORGANIZACYJNY
· STRUKTURA ORGANIZACYJNA
· RADA MUZEUM
· DYREKTOR MUZEUM
· Redakcja
· INSTRUKCJA
· KONTROLA ZARZĄDCZA
· KODEKS ETYKI
· POLITYKA PRYWATNOŚCI
· INFORMATOR MUZEUM
· EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA
· OGŁOSZENIAZałącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora MZW
nr 31/2014 z dnia 03.12.2014 r.
KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW MUZEUM ZIEMI WSCHOWSKIEJ

Kodeks Etyki Muzeum Ziemi Wschowskiej wyraża podstawowe wartości etyczne i normy
uznane przez pracowników Muzeum za wspólne, wyznacza zasady postępowania, którymi
kierują się pracownicy zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, w relacjach z przełożonymi,
współpracownikami oraz interesariuszami Muzeum.

Celem ustanowienia Kodeksu jest uzyskanie wyjątkowej jakości pracy jako podstawowego
warunku rozwoju Muzeum, budowanie jego pozytywnego wizerunku oraz wzmacnianie
identyfikacji pracowników z miejscem pracy.

Pracownicy Muzeum zobowiązują się przywiązywać szczególną wagę do postaw etycznych i
dążyć do osiągania wysokich walorów moralnych.
Mając na uwadze kształtowanie pozytywnego wizerunku Muzeum Ziemi Wschowskiej oraz
podstawowe kryteria zadań powierzonych pracownikom Muzeum wyrażone w Standardach
Kontroli Zarządczej stanowiących załącznik do komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia
16 grudnia 2009 r. o przestrzeganiu wartości etycznych oraz dostrzegając konieczność ich
realizacji w praktyce, ustanawia się Kodeks Etyki Pracowników Muzeum Ziemi Wschowskiej
oparty na wartościach: uczciwości, poczucia odpowiedzialności, szacunku, prawdzie,
przestrzeganiu prawa, przejrzystości, bezstronności i lojalności. Nieodłącznym dokumentem
Kodeksu jest Kodeks Etyki ICOM dla Muzeów stanowiący załącznik do Kodeksu Etyki,
opracowany przez Międzynarodową Radę Muzeów, który odzwierciedla ogólne zasady
przyjęte przez międzynarodową społeczność muzealników. Jest to zbiór zasad i dyrektyw
podanej praktyki zawodowej.

I Postanowienia ogólne
Ilekroć w niniejszym Kodeksie jest mowa o:
Muzeum – należy przez to rozumieć Muzeum Ziemi WschowskiejKodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyki Pracowników Muzeum
Ziemi Wschowskiej
Pracowniku – należy przez to rozumieć każdego pracownika Muzeum, w tym
stażystów i wolontariuszy
Muzealniku – należy przez to rozumieć pracownika merytorycznego Muzeum
zatrudnionego na stanowisku od asystenta po kustosza dyplomowanego
Pracodawcy – należy przez to rozumieć dyrektora Muzeum
Kadrze zarządzającej – dyrektor i główny księgowy Muzeum
Pracownicy są świadomi wartości etycznych przyjętych w Muzeum, przestrzegają ich przy
wykonywaniu powierzonych zadań. Prezentują i dbają o wysoki poziom kultury osobistej i
zawodowej uczciwości, ściśle przestrzegają wszystkich obowiązujących w Muzeum
przepisów prawnych i procedur.
Kadra zarządzająca Muzeum jest zobowiązana dawać dobry przykład stosowania norm
etycznych i dbać o właściwe zrozumienie wartości i postanowień Kodeksu oraz o zgodność
postępowania podległych im pracowników z tymi zasadami.
Pracownik Muzeum wykonują swoje obowiązki rzetelnie, a w szczególności:
1. Pracuje sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swej pracy i mając na
względzie wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych mu zadań;
2. Jest twórczy w podejmowaniu zadań, a wyznaczone obowiązki realizuje aktywnie, z
najlepszą wolą;
3. Nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za
swoje postępowanie;
4. Jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich
konsekwencji;
5. Racjonalnie gospodaruje majątkiem i środkami publicznymi, z dbałością o nie;
6. Dba o rozwój własnych kompetencji;
7. Rozwija wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy;
8. W wykonywaniu wspólnych zadań dba o ich jakość merytoryczną i o dobre relacje
interpersonalne;
9. Życzliwy ludziom, zapobiega napięciom w pracy i rozładowuje je, przestrzega zasad
dobrego zachowania.
10. Zarówno w pracy jak i poza nią swym postępowaniem buduje zaufanie społeczności
dla Muzeum.11. Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego działania były przejrzyste i jawne, nie
wzbudzające podejrzeń o konflikt między interesem własnym a interesem Muzeum.
12. 12.Pracownik konsultuje ze współpracownikami i przełożonymi decyzje wymagające
rozstrzygnięć niekonwencjonalnych, trudnych lub budzących kontrowersje.
II Wartości etyczne
Pracownik Muzeum przy wykonywaniu obowiązków służbowych winien kierować się niżej
wymienionymi zasadami:
1. Praworządności, co oznacza postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz ustalonymi procedurami wewnętrznymi i regulaminami.
2. Równouprawnienia, czyli równego traktowania wszystkich współpracowników oraz
klientów Muzeum, niezależnie od poglądów politycznych, wyznania, płci, rasy,
inwalidztwa, wieku itp.
3. Nie nadużywa uprawnień, tzn. że pracownik może skorzystać z posiadanych
uprawnień wyłącznie do osiągania celów, dla których uprawnienia te zostały mu
powierzone.
4. Bezstronności i niezależności, tzn. że w swym postępowaniu pracownik nie kieruje się
interesem osobistym i nie ulega jakiejkolwiek presji zewnętrznej, pracownik nie
uczestniczy w podejmowaniu decyzji, w której on albo bliski członek jego rodziny
miałby jakikolwiek interes finansowy lub z innego powodu wystąpiłby konflikt
interesów między interesem Muzeum i jego własny.
5. Uprzejmości w kontaktach ze współpracownikami, z klientami oraz z innymi
instytucjami i ich przedstawicielami.
6. Współodpowiedzialności, zgodnie z którą pracownik nie unika podejmowania decyzji
oraz wynikających z nich konsekwencji, zgodnie ze swoimi uprawnieniami.
Pracownik nie uchyla się od przyjęcia odpowiedzialności za swoje słowa, decyzje i
działania.III Standardy postępowania
W Muzeum:
1. Pracownik dzieli się ze swoimi współpracownikami swoją wiedzą i doświadczeniem
zawodowym oraz udziela fachowych porad i rzetelnych informacji w sprawach
wynikających z zakresu obowiązków.
2. Pracownik w swych działaniach i realizacjach muzealnych nie wykorzystuje cudzych
wartości intelektualnych i artystycznych bez wiedzy i zgody ich autorów, ani cudzej pracy
dla osiągnięcia własnych korzyści.
3. Pracownik zobowiązany jest traktować informacje o bezpieczeństwie Muzeum i zbiorów
oraz o miejscach, w których przebywał podczas pełnienia obowiązków służbowych jako
ściśle poufne.
4. Pracownik nie uczestniczy bezpośrednio i pośrednio w obrocie lub handlu dobrami kultury
w przypadku, gdy byłoby to niezgodne z przepisami określającymi ochronę dziedzictwa
kultury narodowej.
5. Prywatna działalność kolekcjonerska pracownika nie może konkurować z działalnością
Muzeum w zakresie pozyskiwania obiektów.
6. Każdy pracownik odpowiada za tworzenie dobrego wizerunku Muzeum na zewnątrz.
Pracownika cechuje wysoka kultura osobista, estetyczny wygląd, życzliwość i otwartość
na drugiego człowieka.
7. Godność i prywatność każdego pracownika musi być szanowana.
8. Przestrzega się zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnia się wszystkim
pracownikom godne warunki pracy.
9. Każdy pracownik powinien być poinformowany o wszystkich aspektach działania
Muzeum, które go dotyczą, a także o strategii Muzeum, jego celach i osiągnięciach.
10. Stwarza się równe szanse wszystkim pracownikom, wszyscy pracownicy są
traktowani indywidualnie, zgodnie z ich możliwościami spełnienia oczekiwań
profesjonalnych.
11. Każdy pracownik powinien mieć takie same szanse doskonalenia swoich umiejętności
profesjonalnych w ramach możliwości Muzeum, płace powinny odzwierciedlać
indywidualne możliwości i osobisty wkład pracy. IV Postanowienia końcowe
Każdy pracownik ma obowiązek znać i przestrzegać Kodeks.
Każdy pracownik jest osobiście odpowiedzialny za przestrzeganie Kodeksu.
Pracownik ma prawo zgłosić sprzeciw wobec postępowania, które jego zdaniem wyrządza
szkodę Muzeum albo narusza zasady etyki zawodowej, a pracodawca jest zobowiązany
odnieść się do zgłoszonych uwag.
Kodeks podlega publikacji na stronie internetowej Muzeum. Podanie Kodeksu do publicznej
wiadomości ma na celu poinformowanie osób trzecich o standardach zachowania i
wykonywania obowiązków służbowych, jakich należy oczekiwać od pracowników Muzeum. Data publikacji: 2015-02-03 12:13:33 (1451 odsłon)
Administrator BIP - Marian Niedzielski
tel. 655407461    e-mail: lapidariummuzeum@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa