Biuletyn Informacji Publicznej: Muzeum Ziemi Wschowskiej
Szukaj
Menu
· STATUT
· Z DZIEJÓW MUZEUM
· Z DZIEJÓW LAPIDARIUM
· REGULAMIN ORGANIZACYJNY
· STRUKTURA ORGANIZACYJNA
· RADA MUZEUM
· DYREKTOR MUZEUM
· Redakcja
· INSTRUKCJA
· KONTROLA ZARZĄDCZA
· KODEKS ETYKI
· POLITYKA PRYWATNOŚCI
· INFORMATOR MUZEUM
· OGŁOSZENIA
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 7/2018
Dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej
z dn. 10.04.2018r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM ZIEMI WSCHOWSKIEJ

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1
1. Regulamin organizacyjny zwany dalej „Regulaminem” określa organizację oraz zasady
funkcjonowania Muzeum Ziemi Wschowskiej.
2. Prawną podstawą funkcjonowania Muzeum Ziemi Wschowskiej jest:
a) Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 972)
b) Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 862)
c) Statut Muzeum Ziemi Wschowskiej (Załącznik do uchwały Nr XLI/465/14 Rady Miejskiej
we Wschowie z dnia 27 marca 2014 r.)
d) Uchwała Nr IX/101/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 maja 2003r. w sprawie
utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej.
e) Niniejszy Regulamin.

§ 2
1. Siedzibą Muzeum jest miasto Wschowa.
2. Muzeum prowadzi działalność w trzech lokalizacjach:
plac Zamkowy 2,
plac Farny 3,
ul.Spokojna.

Rozdział II

Struktura organizacyjna Muzeum
§ 3
1. Muzeum jest wielodziałowe i posiada następujące komórki organizacyjne:
a) Działy:
Dział Etnograficzny i Archeologiczny,
Dział Historyczny,
Dział Sztuki,
Dział Promocji, Funduszy Zewnętrznych i Edukacji.
b) pozostałe komórki organizacyjne:
Księgowość,Obsługa muzeum.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną przedstawia Schemat organizacyjny Muzeum Ziemi
Wschowskiej (Załącznik nr 1).
3. Wszyscy pracownicy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum.

Rozdział III

Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych
§ 4
1. Do zadań działu Etnograficznego i Archeologicznego należy w szczególności:
a) Etnografia:
gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych z zakresu własnej działalności merytorycznej,
katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów,
przechowywanie zgromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo i dostępność dla celów naukowych,
organizowanie działań zmierzających do zabezpieczania i konserwacji muzealiów,
tworzenie koncepcji scenariuszy i scenariuszy wystaw stałych i czasowych oraz sprawowanie 
nad tymi wystawami opieki merytorycznej,
współpraca z muzeami krajowymi i zagranicznymi, instytucjami krajowymi
i zagranicznymi, organizacjami i stowarzyszeniami oraz kolekcjonerami zbiorów
w zakresie działalności merytorycznej,
przygotowywanie do publikacji katalogów zbiorów i wystaw, przewodników po wystawach,
wyników badań naukowych, a także wydawnictw popularnonaukowych z zakresu działalności merytorycznej,
udostępnianie zbiorów dla celów naukowych, oświatowych i wydawniczych,
użyczanie zbiorów i przyjmowanie na przechowanie muzealiów,
inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie muzealnictwa,
opracowywanie wewnętrznych ekspertyz, opinii i ocen, udzielanie informacji z zakresu działalności merytorycznej,
prowadzenie kontroli zbiorów,
sporządzanie planów i sprawozdań z powierzonych zadań,
prowadzenie terenowych badań etnograficznych na obszarze działania Muzeum,
oprowadzanie zwiedzających po wystawach muzealnych i nadzór nad bezpieczeństwem wystawianych zbiorów,
oprowadzanie merytoryczne na terenie działalności Muzeum,
współudział w sferze praktycznej ochrony dóbr kultury,
popularyzacja wiedzy o etnografii.

b) Archeologia:
gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych z zakresu własnej działalności merytorycznej,
katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów,
przechowywanie zgromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo i dostępność dla celów naukowych,
organizowanie działań zmierzających do zabezpieczania i konserwacji muzealiów,
tworzenie koncepcji scenariuszy i scenariuszy wystaw stałych i czasowych oraz sprawowanie nad tymi wystawami opieki merytorycznej,
współpraca z muzeami krajowymi i zagranicznymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, 
organizacjami i stowarzyszeniami oraz kolekcjonerami zbiorów w zakresie działalności merytorycznej,
przygotowywanie do publikacji katalogów zbiorów i wystaw, przewodników po wystawach, wyników badań naukowych, 
a także wydawnictw popularnonaukowych z zakresu działalności merytorycznej,
udostępnianie zbiorów dla celów naukowych, oświatowych i wydawniczych,
użyczanie zbiorów i przyjmowanie na przechowanie muzealiów,
inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie muzealnictwa,
opracowywanie wewnętrznych ekspertyz, opinii i ocen, udzielanie informacji z zakresu działalności merytorycznej,
prowadzenie kontroli zbiorów,
sporządzanie planów i sprawozdań z powierzonych zadań.
prowadzenie stacjonarnych, ratowniczych i powierzchniowych badań archeologicznych na terenie objętym działalnością Muzeum,
oprowadzanie zwiedzających po wystawach muzealnych i nadzór nad bezpieczeństwem wystawianych zbiorów,
oprowadzanie merytoryczne na terenie działalności Muzeum,
prowadzenie magazynu zabytków archeologicznych,
współudział w sferze praktycznej ochrony dóbr kultury,
popularyzacja wiedzy o archeologii.

2. Do zadań działu historycznego należy w szczególności:
gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych z zakresu własnej działalności merytorycznej,
katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów,
przechowywanie zgromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo i dostępność dla celów naukowych,
organizowanie działań zmierzających do zabezpieczania i konserwacji muzealiów,
tworzenie koncepcji scenariuszy i scenariuszy wystaw stałych i czasowych 
oraz sprawowanie nad tymi wystawami opieki merytorycznej,
współpraca z muzeami krajowymi i zagranicznymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi,
organizacjami i stowarzyszeniami oraz kolekcjonerami zbiorów w zakresie działalności merytorycznej,
przygotowywanie do publikacji katalogów zbiorów i wystaw, przewodników po wystawach, wyników badań naukowych,
a także wydawnictw popularnonaukowych z zakresu działalności merytorycznej,
udostępnianie zbiorów dla celów naukowych, oświatowych i wydawniczych,
użyczanie zbiorów i przyjmowanie na przechowanie muzealiów,
inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie muzealnictwa,
opracowywanie wewnętrznych ekspertyz, opinii i ocen, udzielanie informacji z zakresu działalności merytorycznej,
prowadzenie kontroli zbiorów,
sporządzanie planów i sprawozdań z powierzonych zadań,
oprowadzanie merytoryczne na terenie działalności muzeum,
prowadzenie magazynu eksponatów historycznych, numizmatycznych i zbiorów archiwalnych,
oprowadzanie zwiedzających po wystawach muzealnych i nadzór nad bezpieczeństwem wystawianych zbiorów,
zarządzanie zbiorami muzealnymi przez głównego inwentaryzatora,
zadania z zakresu przygotowania zbiorów do ewakuacji, przygotowywanie rocznej analizy stanu bezpieczeństwa muzeum, planu ochrony muzeum,
nadzór nad zabezpieczeniem zbiorów,
współudział w sferze praktycznej ochrony dóbr kultury,
digitalizacja zbiorów, zarządzanie bazą danych prowadzoną w programie muzealnym
gromadzenie wizerunków obiektów MZW w formie cyfrowej, negatywów
i diapozytywów, obsługa kwerend, nadzór nad realizacją zleceń fotograficznych,
umieszczanie w bazie danych, prowadzonej w programie muzealnym, fotografii wykonanych przez zewnętrzne Pracownie Fotograficzne,
prowadzenie Biblioteki Muzealnej,
popularyzacja wiedzy o historii.

3. Do zadań Działu Sztuki należy w szczególności:
gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych z zakresu własnej działalności merytorycznej,
katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych muzealiów,
przechowywanie zgromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo i dostępność dla celów naukowych,
organizowanie działań zmierzających do zabezpieczania i konserwacji muzealiów,
tworzenie koncepcji scenariuszy i scenariuszy wystaw stałych i czasowych
oraz sprawowanie nad tymi wystawami opieki merytorycznej,
współpraca z muzeami krajowymi i zagranicznymi, instytucjami krajowymi
i zagranicznymi, organizacjami i stowarzyszeniami oraz kolekcjonerami zbiorów w zakresie działalności merytorycznej,
przygotowywanie do publikacji katalogów zbiorów i wystaw, przewodników po wystawach,
wyników badań naukowych, a także wydawnictw popularnonaukowych z zakresu działalności merytorycznej,
udostępnianie zbiorów dla celów naukowych, oświatowych i wydawniczych,
użyczanie zbiorów i przyjmowanie na przechowanie muzealiów,
inspirowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie muzealnictwa,
opracowywanie wewnętrznych ekspertyz, opinii i ocen, udzielanie informacji z zakresu działalności merytorycznej,
prowadzenie kontroli zbiorów,
sporządzanie planów i sprawozdań z powierzonych zadań,
opieka nad zabytkami w Lapidarium Rzeźby Nagrobnej oraz zbiorami sztuki MZW,
działalność w sferze praktycznej ochrony dzieł sztuki i zabytków,
współpraca z Wojewódzkim Lubuskim Konserwatorem Zabytków,
popularyzacja wiedzy o sztuce i ochronie zabytków.

4. Do zadań Działu promocji, funduszy zewnętrznych i edukacji należy w szczególności:

a) promocja i fundusze zewnętrzne:
planowanie i realizacja strategii wizerunkowej i promocyjnej Muzeum,
wspieranie sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Muzeum,
budowanie wizerunku Muzeum i budowanie więzi między Muzeum, a odbiorcami oferty muzealnej,
współpraca przy opracowywaniu projektów graficznych materiałów promocyjnych:
zaproszeń, informatorów, ulotek, plakatów, druków wielkoformatowych;
organizowanie i prowadzenie prac wydawniczych, w tym w szczególności dbałość o kompletność i legalność materiałów wydawniczych
(organizowanie, prowadzenie i koordynacja prac korektorskich, redaktorskich, tłumaczeń, recenzji, monitorowanie
pozyskiwania reprodukcji i zgody na publikowanie),
popularyzowanie bieżących informacji o działalności Muzeum w mediach i na stronie internetowej Muzeum,
gromadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Muzeum oraz informacji ukazujących się w mediach na temat Muzeum;
współpraca z działami merytorycznymi Muzeum w zakresie przygotowywania materiałów prasowych Muzeum oraz treści druków promocyjnych
i ich opracowywanie i wydawanie;
kontakty z mediami w tym przygotowywanie wywiadów i innych spotkań Dyrektora Muzeum
oraz upoważnionych pracowników merytorycznych z przedstawicielami mediów;
rozpowszechnianie i promowanie działalności Muzeum wśród instytucji prywatnych
i publicznych, w tym wysyłka zaproszeń na przedsięwzięcia organizowane przez
Muzeum oraz tworzenie i aktualizowanie listy adresowej Muzeum,
zlecanie produkcji materiałów promocyjnych, pamiątek i handlowej oferty muzealnej;
sporządzanie planów i sprawozdań z powierzonych zadań,
dystrybucja wydawnictw i materiałów promocyjnych,
gospodarowanie wydawnictwami muzealnymi,
pozyskiwanie sponsorów i darczyńców na rzecz Muzeum,
nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami zewnętrznymi,
pozyskiwanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania działań Muzeum w tym poszukiwanie programów,
opracowywanie projektów oraz przygotowywanie wniosków,
przygotowywanie wniosków i umów o dofinansowania projektów,
koordynowanie projektów w fazie ich realizacji,
prowadzenie spraw z zakresu funkcjonowania sekretariatu,
dokonywanie zakupów i realizowanie zamówień zgodnie z ustawą Prawo Zamówień
Publicznych i procedurami wewnętrznymi (Regulamin zamówień do 30.000,00 EURO),

b) edukacja:
stała współpraca z placówkami oświatowymi oraz z innymi instytucjami i podmiotami edukacji i kształcenia;
inicjowanie i koordynacja działań edukacyjnych Muzeum w tym wydawnictw edukacyjnych,
rozpowszechnianie wśród placówek edukacyjnych oraz w Internecie i za pomocą innych technologii i metod, oferty edukacyjnej Muzeum,
przyjmowanie zgłoszeń grup szkolnych i innych, konsultacje dla nauczycieli,
ustalanie terminów zajęć, koordynacja sprawnej obsługi grup,
powadzenie lekcji muzealnych, warsztatów zajęciowych w Muzeum,
organizacja i/lub prowadzenie cyklicznych wykładów dla studentów UTW i wszystkich zainteresowanych;
organizowanie i realizowanie programów i wydarzeń, towarzyszących wystawom czasowym i stałym
(wykłady, spektakle, koncerty, filmy, warsztaty itp.),
prowadzenie bieżącej statystyki działań edukacyjnych a także popularyzatorskich wraz z ich frekwencją;
opracowywanie planów i sprawozdań rocznych z działalności edukacyjnej.

c) upowszechnianie zbiorów, organizacja wystaw i ekspozycji:
działania związane z przygotowaniem i realizacją wystaw: organizacja transportu,
ubezpieczenia zbiorów, montaż, demontaż, pakowanie wystaw, prowadzenie sekretariatu wystawy,
organizacja zaopatrzenia materiałów i sprzętu do realizacji wystaw,
współpraca związana z promocją i organizacją wystaw oraz wydarzeń edukacyjnych (dystrybucja materiałów).
działania związane z organizacją ekspozycji dostosowanej do potrzeb wszystkich gości muzeum
(współpraca przy przygotowaniu podpisów, uzupełniających opisów,prezentacji multimedialnych,
innych innowacyjnych rozwiązań udoskonaleń technicznych związanych z prezentacją i upowszechnianiem zbiorów muzeum),
opieka nad stanem i sposobem przechowywania sprzętu wystawienniczego i multimedialnego oraz materiałów do organizacji wystaw.
opracowywanie regulaminów zwiedzania dla wszystkich siedzib muzeum.
udział w organizacji wydarzeń muzealnych. pomoc techniczna i merytoryczna przy organizowaniu imprez oświatowych, edukacyjnych
i innych (warsztaty plastyczne, wykłady,projekcje filmowe, pokazy itp.),
pomoc w zakresie promocji muzeum w nowych mediach.
obsługa punku informacyjnego – udzielanie zwiedzającym informacji dotyczących zasad zwiedzania oraz ekspozycji,
oprowadzanie zwiedzających po ekspozycjach oraz pilnowanie eksponatów podczas zwiedzania,
czuwanie nad bezpieczeństwem wszystkich eksponatów oraz innych sprzętów znajdujących się na wyposażeniu Muzeum,
prowadzenie stanu frekwencji, badanie publiczności muzeum, sporządzanie raportów dotyczących statystyki muzeum.
obsługa i opieka nad gośćmi muzealnymi, przyjmowanie reklamacji i skarg, obsługa korespondencji w sprawie rezerwacji wizyt,
pomoc w redakcji materiałów muzealnych.

§ 5
1. Do zadań Księgowości (tj. Głównego Księgowego) należy w szczególności:
prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami,
opracowywanie planu finansowego instytucji oraz nadzór nad jego realizacją,
sprawowanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
wykonywanie dyspozycji dyrektora dotyczących środków pieniężnych muzeum,
sprawozdawczość finansowa i statystyczna,
wykonywanie obowiązków pracodawcy z zakresu kadr i płac,
prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
prowadzenie Archiwum Zakładowego
nadzór nad inwentaryzacją majątku i prowadzeniem kasy Muzeum,
opracowywanie pod względem formalno – prawnym projektów wewnętrznych aktów
normatywnych – zarządzeń, decyzji, komunikatów oraz inicjowanie prac z tego zakresu,
informowanie pracowników o obowiązujących wewnętrznych aktach normatywnych,
gromadzenie dokumentacji związanej z dbałością o stan techniczny budynków,
prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku, budynków i OC,
prowadzenie książki obiektów budowlanych,

2. Obsługa muzeum:
pomoc przy organizowaniu i montażu oraz transporcie wystaw,
zapewnienie bezpieczeństwa eksponatom,
pobieranie opłat za wstęp do Muzeum oraz sprzedaż wydawnictw i pamiątek
dokonywanie zakupów gospodarczych i biurowych,
prowadzenie stanu frekwencji,
utrzymywanie w czystości wszystkich pomieszczeń w Muzeum,
obsługa,konserwacja i naprawa urządzeń technicznych znajdujących się na terenie Muzeum,
nadzór nad utrzymaniem budynków Muzeum w należytym stanie technicznym,
organizowanie prac remontowych i budowlano – wykończeniowych, zapewnienie prawidłowego nadzoru nad ich realizacją,
nadzór nad utrzymaniem urządzeń i instalacji elektroenergetycznych budynków Muzeum w należytym stanie technicznym,
sprawowanie kontroli, organizowanie konserwacji, modernizacji i okresowych przeglądów urządzeń
i instalacji elektrycznych w budynkach Muzeum,
zapewnienie maksymalnej niezawodności w zakresie instalacji elektronicznych oraz wyposażenia obiektów Muzeum
w systemy łączności i systemy alarmowe,
zapewnienie sprawności i nowoczesności systemów sygnalizacji alarmu w celu ochrony muzealiów,
wyposażanie obiektów Muzeum w środki łączności,
administrowanie sieciami komputerowymi i podstawowymi programami użytkowymi,
nadzór administracyjno – techniczny nad stroną www – zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony www,
nadzór nad projektowaniem systemów informatycznych, ich wdrażanie i nadzór nad ich eksploatacją,
rozwój zastosowań informatyki w Muzeum,
zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz dostępu do nich,
zakup sprzętu komputerowego oraz licencjonowanego oprogramowania dla jednostek Muzeum,
nadzór nad konserwacją sprzętu i oprogramowania,
pielęgnacja zieleni na terenie obiektów Muzeum.

§ 6
1. Każdy pracownik posiada indywidualny, szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień
i odpowiedzialności dotyczący jego stanowiska, przechowywany w aktach osobowych.
2. Dyrektor może tworzyć zespoły zadaniowe spośród pracowników Muzeum oraz wyznaczać ich koordynatora.
3. Ponadto do obowiązków wszystkich pracowników należy:
prawidłowe wykonywanie zadań określonych dla danego stanowiska,
wykonywanie poleceń służbowych,
właściwe wykorzystywanie czasu pracy oraz przestrzeganie ustalonego porządku i dyscypliny pracy,
przestrzeganie przepisów BHP i P-POŻ,
podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
dbanie o mienie Muzeum,
wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora stosownie do potrzeb Muzeum.
4. Pracownicy zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej – zarówno w czasie trwania
stosunku pracy jak i po jego ustaniu. Informowanie interesantów przez pracowników może
dotyczyć wyłącznie spraw z ich zakresu działania nie objętych obowiązkiem zachowania tajemnicy.
5. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu Etyki Pracowników Muzeum Ziemi Wschowskiej.
6. Prawo udzielania informacji na zewnątrz przysługuje Dyrektorowi. 
Dyrektor może upoważnić innego pracownika Muzeum do udzielania informacji.

Rozdział IV

Zakres czynności dyrektora
§ 7
1. Dyrektor Muzeum zarządza Muzeum i reprezentuje instytucję na zewnątrz.
2. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad jego mieniem i jest za nie
odpowiedzialny, a do jego obowiązków należy w szczególności:
tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych oraz określonych niniejszym regulaminem,
nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum,
dbałość o mienie i finanse Muzeum oraz właściwe nimi gospodarowanie,
kierownictwo w sprawach naukowych, organizacyjnych i administracyjnych,
zatwierdzanie planów działalności i sprawozdań finansowych Muzeum,
zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami oraz zawieranie innych umów cywilno-prawnych,
realizacja procedur związanych z kontrolą zarządczą,
współpraca z Radą Muzeum,
wydawanie zarządzeń wewnętrznych.

§ 8
1. W czasie nieobecności dyrektora, w sprawach merytorycznych zastępuje go upoważniony
pracownik merytoryczny, a w sprawach finansowych i organizacyjnych – główny księgowy.
2. Imienne upoważnienia i ich szczegółowy zakres będą określone zarządzeniem dyrektora.
Rozdział V
Przepisy końcowe
§ 9
1. W Muzeum obowiązują:
Regulamin prac,
Regulamin Wynagradzania,
Zarządzenia Dyrektora.
2. Godziny otwarcia Muzeum będą określone zarządzeniem dyrektora.
3. Zmiany w regulaminie Muzeum Ziemi Wschowskiej dokonywane są w trybie obowiązującym
dla jego ustalenia.Data publikacji: 2018-12-20 11:32:15 (408 odsłon)
Administrator BIP - Marian Niedzielski
tel. 655407461    e-mail: lapidariummuzeum@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2018-12-21 13:57:25 aktualizacja Marian Niedzielski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa