Biuletyn Informacji Publicznej: Muzeum Ziemi Wschowskiej
Szukaj
Menu
· INFORMATOR MUZEUM
· STATUT
· Z DZIEJÓW MUZEUM
· Z DZIEJÓW LAPIDARIUM
· REGULAMIN ORGANIZACYJNY
· STRUKTURA ORGANIZACYJNA
· RADA MUZEUM
· DYREKTOR MUZEUM
· OGŁOSZENIA
· OFERTY PRACY
· Redakcja
· INSTRUKCJA
· KONTROLA ZARZĄDCZA
· KODEKS ETYKI
· POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM ZIEMI WSCHOWSKIEJ
   I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin organizacyjny zwany dalej „Regulaminem” określa organizację oraz zasady  
    funkcjonowania Muzeum Ziemi Wschowskiej.
2. Prawną podstawą funkcjonowania Muzeum Ziemi Wschowskiej jest:
        a) Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 20 stycznia 1997r. Nr 5  
            poz. 24 z późn. zm.)
        b) Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności   
            kulturalnej ( Dz.U z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm)
        c) Statut Muzeum Ziemi Wschowskiej ( Załącznik do uchwały Nr IX/102/03 Rady  
            Miejskiej we  Wschowie z dnia 25 maja 2003 r.)
        d) Uchwała Nr IX/101/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 maja 2003r. w sprawie
            utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej.
        e) Niniejszy Regulamin 


   II. Jednostki nadrzędne

§ 2

1. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury, a bezpośrednio Gmina Wschowa.
2. Organizatorem Muzeum jest Gmina Wschowa.

 
  III. Struktura organizacyjna Muzeum

§ 3

1. Muzeum jest wielodziałowe i posiada następujące komórki  organizacyjne:
    ● Dział Etnograficzny
    ● Dział Archeologiczno - Historyczny
    ● Dział Lapidarium - rzeźba i architektura nagrobna
2. Szczegółową organizację wewnętrzną przedstawia Schemat organizacyjny Muzeum  
    Ziemi  Wschowskiej ( Załącznik nr 1)


  IV. Zakres czynności dyrektora
 
§ 4

1. Dyrektor Muzeum zarządza Muzeum i reprezentuje Muzeum na zewnątrz.
2. Do zakresu czynności Dyrektora należy w szczególności:
   ● ogólne kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych i oświatowych, organizacyjnych  
       i administracyjnych
   ● ogólne kierownictwo w sprawach remontów i inwestycji przeprowadzanych na terenie  
      Muzeum
   ● ogólny nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum
   ● przedstawianie burmistrzowi planów, sprawozdań, preliminarzy budżetowych oraz 
      wniosków finansowych / inwestycyjnych
   ● decydowanie  w sprawach wydatków w granicach budżetu oraz przyznanych funduszy 
      socjalnych 
   ● przyjmowanie, zwalnianie oraz awansowanie pracowników z zachowaniem 
      obowiązujących przepisów
   ● zawieranie umów oraz powierzanie specjalistom i instytucjom prac zleconych
   ● bezpośrednie kierownictwo nad personelem naukowym
   ● nadawanie zarządzeń wewnętrznych oraz wydawanie decyzji, w tym nadanie  
      regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania.

   
   V. Zakres niektórych obowiązków pracowników merytorycznych Muzeum

§ 5

1. Do zakresu obowiązków pracowników uwzględniając ich kwalifikacje należy między  
    innymi:
   ● utrzymywanie w czystości i zabezpieczanie obiektów muzealnych
   ● realizowanie zadań związanych z zabezpieczeniem zbiorów muzealnych
   ● pomoc przy gromadzeniu dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych związanych 
      z  historią regionu oraz zabytków z zakresu malarstwa, rzeźby, grafiki, rzemiosła  
      artystycznego i numizmatyki
   ● katalogowanie i opracowywanie pozyskiwanych zabytków
   ● organizowanie wystaw stałych, czasowych i plenerowych
   ● nawiązywanie kontaktów z artystami z Polski i z zagranicy przy organizowaniu wystaw 
      i  plenerów międzynarodowych
   ● organizowanie i prowadzenie warsztatów artystycznych  i lekcji muzealnych
   ● pomoc przy organizowaniu wszelkich imprez odbywających się w Muzeum
   ● gromadzenie i dokumentowanie oraz opracowywanie wydawnictw naukowych 
       i  popularno-naukowych o historii regionu

§ 6

1. W czasie nieobecności dyrektora, Muzeum kieruje wyznaczony przez dyrektora  
    pracownik, któremu przysługują w tym czasie następujące kompetencje:
   ● nadzorowanie dyscypliny pracy
   ● dbanie o porządek
   ● przyjmowanie interesantów i załatwianie spraw bieżących nie wymagających decyzji 
      dyrektora

§ 7

1. Ponadto do obowiązków wszystkich pracowników należy:
   ● prawidłowe wykonywanie zadań określonych dla  danego stanowiska
   ● wykonywanie poleceń służbowych
   ● właściwe wykorzystywanie czasu pracy oraz przestrzeganie ustalonego porządku 
      i dyscypliny pracy  
   ● przestrzeganie przepisów  BHP i P-POŻ
   ● podnoszenie kwalifikacji zawodowych
   ● dbanie o mienie Muzeum
   ● wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora stosownie do potrzeb Muzeum
   

§ 8

1. Pracownik zobowiązany jest do zachowania tajemnicy służbowej i państwowej zarówno  
    w czasie trwania stosunku pracy jak i po jego ustaniu. Informowanie interesantów przez  
    pracowników może dotyczyć wyłącznie spraw z ich zakresu działania nie objętych  
    obowiązkiem zachowania tajemnicy.
2. Prawo udzielania informacji na zewnątrz przysługuje Dyrektorowi. Dyrektor może  
    upoważnić innego pracownika Muzeum do udzielania informacji.


   VI. Zakres działania Muzeum Ziemi Wschowskiej

§ 9

1. Podstawowym aktem prawnym, który określa zakres działania muzeum jest Statut  Muzeum
      Ziemi Wschowskiej z dnia 13 grudnia 2004 roku – uchwała Rady Miejskiej  we   Wschowie 
      nr XXIII/256/04 z dnia 13 grudnia 2004 r.
2.   Zakres działania Muzeum, uzupełnia zakres czynności na stanowisku dyrektora oraz  
      pozostałych pracowników.
 

   VII. Przepisy końcowe

§ 10

1. W Muzeum obowiązują:
   ● Regulamin pracy
   ● Regulamin Wynagradzania
   ● Zarządzenia Dyrektora
2.  Muzeum jest czynne dla zwiedzających  w  godzinach:
poniedziałek: nieczynne
wtorek: 9.00 -16.00
środa: 9.00 – 16.00 
czwartek: 9.00 – 16.00 
piątek: 9.00 – 16.00
sobota: nieczynne
niedziela: 12.00 - 16.00 (wstęp bezpłatny)
dni świąteczne: nieczynne

    Lapidarium w okresie od 1 kwietnia do 30 września, czynne jest w godzinach:
poniedziałek: nieczynne
wtorek; 9.00-17.00
środa: 9.00-16.00
czwartek: 9.00-17.00
piątek: 9.00-16.00
sobota: 12.00-16.00 ( tylko od 1 czerwca do 30 września)
niedziela: 13.00-17.00 ( tylko od 1 kwietnia do 31 maja)
dni świąteczne: nieczynne

     W okresie jesienno zimowym  od 01 października do 31 marca  Lapidarium jest czynne: 
poniedziałek: nieczynne
wtorek: 9.00 – 16 .00
środa: 9.00 – 16 .00
czwartek: 9.00 – 16 .00
piątek: 9.00 – 16 .00
sobota: nieczynne
niedziela: 12.00-16.00
dni świąteczne: nieczynne

    Wejście na teren staromiejskiego Cmentarza Ewangelickiego otwarte jest tylko od strony 
    ul. Spokojnej.

3. W szczególnych przypadkach dyrektor Muzeum zarządzeniem ustala inne godziny.
4. Zmiany w regulaminie Muzeum Ziemi Wschowskiej  dokonywane są  w trybie  
    obowiązującym dla jego ustaleniaData publikacji: 2014-12-13 19:56:15 (1199 odsłon)
Administrator BIP - Marian Niedzielski
tel. 655407461    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa